GYIK

Gyakran ismételt kérdések

Kérdések:

1.Milyen termékeket rendelhetek?
2.Hogyan rendelhetek?
3.Hogyan fizethetek?
4.Hol vehetem át a megrendelt terméket?
5.Mennyit kell fizetnie a szállításért?
6.A rendelést visszamondhatom-e?
7.Jótállás vonatkozik-e a megrendelt termékekre?

Válaszok:

1. Az Eladó a fenti weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak a megrendelés idején érvényes listaárát. A web áruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételek szerint. Az Eladó telefonon, telefaxon, levélben, stb. megküldött rendelést nem fogad el.
2. Az Eladó a megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.
Az Eladó a Vevő ajánlatának megérkezését követően a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő ajánlatának elküldésétől számított 2 munkanapon belül a Vevő részére nem érkezik meg, úgy a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. Az Eladó a szerződés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. A szerződés a visszaigazolás Vevő részére történő megérkezésével jön létre.
A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3. A termékek aktuális bruttó árát a www.hirosablak.hu honlapon található érvényes internetes termékkatalógus tartalmazza.
Megrendeléskor a Vevő a következő fizetési módozatok közül választhat:Helyszíni fizetés pénztárnál /cím: Hírös-Ablak Barkács- és Bútoráruház; 6000, Kecskemét, Mindszenti krt. 10., készpénzben vagy bankkártyávalElőzetes átutalás (számlaszám: 50800128-11120607); ebben az esetben az Eladó a megrendelés teljesítését, az áru összegyűjtését abban az esetben kezdi meg, ha a vételárként átutalt összeget az Eladó bankszámláján jóváírták. A vételárnak a szállításra váró rendelésben rögzített kiszállítási dátum előtt minimum 1 banki nappal az Eladó számláján meg kell jelennie. Ha a Vevő banki átutalással történő fizetési módot választotta, akkor a termékek átvételének elmulasztása esetén a rendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően 5 banki napon keresztül az Eladó fenntartja számára a megrendelt árut. Utánvét szállításkor: ebben az esetben a fizetés helye a Vevő által megjelölt szállítási cím, a fizetés módja pedig minden esetben készpénz. A fizetés az áru átvételével egyidejűleg történik. Utánvétel esetén a vásárlás bruttó értéke nem haladhatja meg a www.hirosablak.hu honlapon lévő “Fizetési mód választás” menüpontban meghatározott értéket.
A halasztott fizetési módot csak az Eladó minősített partnerei egyedi szerződéses feltételek alapján vehetik igénybe.
Az Eladó a Hírös-Ablak WEBÁRUHÁZBAN közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak módosítás a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.
A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával száll át a Megrendelőre.
4. A kiválasztott és megrendelt termékeket a Vevő a visszaigazolásban jelzett és a Vevővel elektronikus úton egyeztetett időpontban és helyen veheti át. A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vevőt terhelik, ezek összege a megrendelt áru fajtája és mennyisége, továbbá a választott szállítási mód és a rendelés helyének függvényében változik. Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely az Eladó telephelye és a Vevő által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül (pl. ha szükséges behajtási engedély kiváltása, akkor annak költsége is).
Átvétel az Eladó telephelyén
Az árut személyesen az Eladó megrendelésekor megjelölt telephelyén – a megrendelés kinyomtatott visszaigazolásának bemutatása ellenében – a visszaigazolásban megjelölt időponttól vehető át. Az Eladó a megrendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően, 3 munkanapon keresztül tartja fenn a Vevő számára az árut. Az Eladó az árut a Vevő részére – a szerződéses partnerek kivételével – csak abban az esetben köteles kiadni, ha a Vevő a vételárat maradéktalanul megfizette.
Házhozszállítás
A Vevő erre irányuló igénye esetén az Eladó az árut (max. 1,35 tonnáig és max. 4 méter hosszúságig) Magyarország területén a Vevő által megjelölt helyre szállítja.A Vevő házhozszállítási igényét a weblapon a megrendelés feladásakor a fuvarválasztásnál jelzi. A meghatározott napon történő szállítás pontos idejéről az Eladó írásban ad felvilágosítást.A megrendelt áru házhozszállítása az Eladó szerződő fuvarozó partnereinek közbejöttével történik. Az Eladó az áru házhozszállításán a Vevő által a megrendelés feladásakor kiválasztott szállítási módot érti. A szállítási módtól függően a lerakodáshoz szükséges rakodószemélyzetet az Eladó biztosítja a munkatörvénykönyvben meghatározott fizikai mozgatókra vonatkozó szabályok szerint. A házhozszállítás költségeit a Vevő köteles az Eladó részére megtéríteni. Banki átutalással történő fizetési mód esetén, a házhozszállítás csak a teljes vételár és a szállítási költségek Eladó számláján történő jóváírása utáni időpontban lehetséges. A házhozszállítás költségeit az Eladó a megrendelés visszaigazolásában köteles a Vevő tudomására hozni.
A Termékek ellenőrzése
A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.A Vevő a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól az Eladót írásban haladéktalanul értesíteni. A mennyiségi megvizsgálást a Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni. A termék átadását és átvételét követően előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik.A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át a Vevőre. Ha a Vevő a fuvarozást maga végzi, a kárveszély a Vevőre a termékek Vevő által biztosított fuvareszközére történő felrakással száll át. A Vevő által megbízott fuvarozó részére csak olyan termékek adhatóak át, melyek vételárát a Vevő a fuvareszközre felrakást megelőzően kiegyenlítette.
5. Megrendelt terméket futárszolgálattal juttatjuk el Önhöz, melynek súlyalapú díjtételei a következők:      0 – 3 kg között 1040 Ft/cím   3,1 – 5 kg között 1160 Ft/cím  5,1 – 10 kg között 1310 Ft/cím10,1 – 15 kg között 1410 Ft/cím15,1 – 20 kg között 1660 Ft/cím20,1 – 30 kg között 1790 Ft/cím30,1 – 50 kg között 2340 Ft/cím50,1 – 60 kg között 2690 Ft/cím60,1 – 70 kg között 3100 Ft/cím70,1 – 80 kg között 3510 Ft/cím80,1 – 90 kg között 3920 Ft/cím
Utánvétes csomagküldés esetén ehhez a díjhoz még hozzá kell számolni az utánvét összegét, melynek értéke: 500 Ft/cím
Vevő által meghatározott napon történő szállítási igénynek az Eladó kizárólag akkor tud eleget tenni, ha a Vevő teljesítette a 4. pontban foglaltak egyikét.
Sikertelen kézbesítés esetén a fuvarozó értesítést hagy a Vevőnél. Ezután a Vevő a Vevőszolgálatnál (telefon: 06-76-506-983, e-mail: info@hirosablak.hu újabb szállítási határidőt egyeztethet. Sikertelen szállítás esetén a Vevő a szállítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megtérítésére köteles, beleértve a visszfuvar költségeit is. Az újabb kiszállítás időpontja a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült oda-vissza fuvarköltség, valamint az új kiszállítási költség megtérítése után történik.
Ha a vásárlás bruttó értéke meghaladja a honlapon közölt aktuális értéket (“Szállítás” menüpont), akkor a házhozszállítás díjmentes. Ez a díjmentesség ugyanakkor nem vonatkozik az emeletdíjra.
6. A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a Vevőszolgálat e-mail címén (e-mail: info@hirosablak.hu). Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
A Vevő a szerződéstől nyolc munkanapon belül, indokolás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni.
A távollévők között létrejött szerződések és az elállási jog részletes szabályait a 17/1999. Kormányrendelet tartalmazza, melyet a Felek a jelen szerződés kapcsán irányadónak tekintenek.
7. A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

FEL